ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

快了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -快了-, *快了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've grown up too fast and seen too much.[CN] 我长得太快了 Port of Shadows (1938)
Quick.[CN] 快了 Wuthering Heights (1939)
Soon.[CN] 就快了 Hanna (2011)
-But this is much too soon. -lsn't it?[CN] 但这也来得太快了吧 一是啊 The Awful Truth (1937)
Are you sad because of how I spoke of love?[CN] 是否我先前談論愛情的口吻太過隨意 讓你不快了? Les Visiteurs du Soir (1942)
- Is that too soon?[CN] -太快了 Gaslight (1944)
Soon.[CN] 快了 Red Dragon (2002)
You just made that trip from goats to grapes a little too quickly.[CN] 你只是从山羊到葡萄的 旅行太快了而已 Ninotchka (1939)
These men act quickly.[CN] 他们的行动太快了 The 39 Steps (1935)
-Much too soon. -What can I do?[CN] 一太快了 我能做点什么 The Awful Truth (1937)
You getting this all right, son, or am I going too fast for you?[CN] 你都记下了,还是我说得太快了吗? The Maltese Falcon (1941)
- She...[CN] 太快了 Fallen (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top