ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

忙しい

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忙しい-, *忙しい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am busy now.私は今忙しい
"Is Ken busy?" "Yes, he is."「ケンは忙しいですか」「はい」
"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."「私の変わりにこれをしていただけませんか」「私は大変に忙しいものですから」
For one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.1つには私は忙しいし、もう1つには興味もない。
For one thing, I am busy; for another, I have no money.1つには忙しいし、また1つには金もないのだ。
He is busy loafing on the job.あいつはのらりくらりの仕事にお忙しい事だ。
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたが忙しいことはわかっていますが、プロジェクトを進めるために、私の最新のメールに対するあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
I know that you are busy.あなたが忙しい事は分かっている。
You think I have nothing to do; but on the contrary, I am very busy.あなたは、私はすることが何もないと思っているが、それどころかたいへん忙しいのです。
When are you busy?あなたはいつ忙しいですか。
You have been busy.あなたはずっと忙しい
Why are you busy today?あなたは何故今日忙しいのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I can't come now, Joe, I'm busy. Oh, no. Joe, I'm up to my ears in work.[JA] 忙しいからムリだよ ジョー 仕事で身動きとれんのよ Roman Holiday (1953)
I was involved with my work.[JA] 僕は仕事で忙しいんだ Straw Dogs (1971)
- All are same.[JA] - 社長は忙しい Scarlet Street (1945)
Natasha, darling, perhaps he's ill.[JA] 泣かないでナターシャ お忙しいのよ でなきゃご病気かも War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
I'm very sorry. I'm busy.[JA] 残念だけど 忙しい Hollow Triumph (1948)
-Get those graves dug. Keep busy.[JA] - 彼等の埋葬の準備を、忙しい Forbidden Planet (1956)
But I can't come now, Joe, I'm busy.[JA] でも今 忙しいんだよ Roman Holiday (1953)
I never have a moment's peace.[JA] まったく 忙しいったら Purple Noon (1960)
"While her husband is off racing motor cars this busy woman executive spends long evenings in her office administering the complex affairs of the Delvaux Motor Company."[JA] "彼女の夫がレースカーを 走らせている間... この忙しい女性経営者は 彼女のオフィスで長い夜を過ごす... デルヴォー自動車の 困難な要件を管理しながら" Grand Prix (1966)
Little man, you've had a busy night.[JA] 忙しい夜だった Pinocchio (1940)
Message for Major Ryder sir. Major Ryder's in with Colonel Peckem.[JA] 忙しいからここで受け取る The Crazies (1973)
I guess I'll just have to tell Mr. Robinson that you're too busy every evening doing God knows what.[JA] ロビンソンのヤツに 言わなきゃならん お前が なぜか毎晩忙しいってな The Graduate (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] beschaeftigt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top