ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

德政

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -德政-, *德政*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德政[dé zhèng, ㄉㄜˊ ㄓㄥˋ, ] benevolent government, #53,439 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...the right to live in safety and dignity.[CN] ...有尊严的安全的活着 ...the right to live in safety and dignity. 自从阿兰德政权对民族团结的破坏... Rain over Santiago (1975)
"Merit your approval." Is Caesar to come before the Senate each day like a schoolboy with his lessons, now passing, now failing?[CN] 你们认可的德政? 凯撒不是像小学生一样 每天向元老院交作业? Cleopatra (1963)
Many of these have merits and merit our approval.[CN] 其中许多是我们认可的德政... Cleopatra (1963)
After the war my mother was put into an NSB camp.[CN] 战后我母亲被发配到NSB劳教所 (NBS 二战战时荷兰亲德政权国安局) The Assault (1986)
In Washington, a bomb brought to an end the life of Orlando Letelier, a former minister of the Allende administration.[CN] 在华盛顿,一枚炸弹结束了奥兰多·勒特里尔的生命, In Washington, a bomb brought to an end the life of Orlando Letelier, 一位阿连德政府的前部长。 Jango (1984)
And in his majestic charity... the emperor has deigned this day to favor the people of Rome... with an historical final match.[CN] 在他宽大的德政下... 皇帝决定赐予罗马人民... 一场历史性的决赛 Gladiator (2000)
The elation of Allende's administration, the attempt to conciliate socialism and liberty, ended up in a bloodbath sponsored by the U.S.[CN] - 1964 阿连德政府的兴高采烈, The elation of Allende's administration, 调解社会主义和自由的尝试, the attempt to conciliate socialism and liberty, Jango (1984)
Next, we don't recognize the government of East Germany.[CN] 其次,我们不承认东德政 One, Two, Three (1961)
After the extravagances of Mr. Allende's regime... we have to restore a stable economy... based on supply and demand.[CN] 在阿兰德政府的过度铺张之后... After the extravagances of Mr. Allende's regime... Rain over Santiago (1975)
Run where you will, you can't get out.[CN] 不管统治、德政、战略 他都优胜于你 Cleopatra (1963)
And this... day's lawlessness is how you repay my leniency.[CN] 竟是你们回报我德政的方式 Braveheart (1995)
Who believed in fucking East Germany since it's the only country that printed her intellectual crap.[CN] 你就是傻逼東德政府的走狗! 只有那些傻蛋才會捧她謬論的場! No Place to Go (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top