ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

循環

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -循環-, *循環*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] circle; loop; cycle; circulate, #2,952 [Add to Longdo]
恶性循环[è xìng xún huán, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] vicious circle, #19,335 [Add to Longdo]
循环赛[xún huán sài, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄞˋ, / ] round-robin tournament, #44,353 [Add to Longdo]
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]
冠脉循环[guān mài xún huán, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] coronary circulation [Add to Longdo]
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] closed-circuit rebreather scuba (diving) [Add to Longdo]
循环使用[xún huán shǐ yòng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使 / 使] recycle; to use in cyclic order [Add to Longdo]
循环系统[xún huán xì tǒng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] circulatory system [Add to Longdo]
核燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] nuclear fuel cycle [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
循環[じゅんかんき, junkanki] (n) ระบบหมุนเวียนเลือด

Japanese-English: EDICT Dictionary
循環[じゅんかん, junkan] (n,vs,adj-no) circulation; rotation; cycle; (P) [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] (n) {comp} end-around carry [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] (n) {comp} end-around shift; cyclic shift [Add to Longdo]
循環バス[じゅんかんバス, junkan basu] (n) bus on a circular route; bus following a circular route [Add to Longdo]
循環[じゅんかんき, junkanki] (n) circulatory organ; (P) [Add to Longdo]
循環器科[じゅんかんきか, junkankika] (n) cardiology [Add to Longdo]
循環型社会[じゅんかんがたしゃかい, junkangatashakai] (n) (material) recycling society; recycling-oriented society [Add to Longdo]
循環型社会形成推進基本法[じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう, junkangatashakaikeiseisuishinkihonhou] (n) Act for Establishing a Recycling-Oriented Society [Add to Longdo]
循環[じゅんかんけい, junkankei] (n) circulatory system (blood, lymph, etc.) [Add to Longdo]
循環系統[じゅんかんけいとう, junkankeitou] (n) circulatory system (blood, lymph, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは血液の循環を妨げる。
The cycle of the season.季節の循環
A business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.景気循環とは好況時と不況時が交互に繰り返し起こることである。
The economy is at peak of a business cycle at present.経済は今景気循環の頂点にある。
The cycle of blood.血液の循環
Blood circulates through the body.血液は体内を循環する。
The current imbalance between supply and demand is considered to reflect structural changes on the demand side, rather than being a cyclical phenomenon.現在の需給のアンバランスは循環的な現象というより、需要側の構造的変化を反映するものと考えられている。
It is difficult to break the vicious circle of wages and prices.賃金と物価の悪循環を断ち切ることは困難だ。
Moderate exercise stimulates the circulation of blood.適度な運動は血液の循環を活発にする。
Moderate exercise invigorates the blood circulation.適度の運動は血液の循環を活発にする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He boasted of their new recycled paper, nothing I hadn't done years ago, before I was dumped by Kamer Papers![CN] 能夠循環利用好幾次 這台機器發明之後 將改變這些年來紙張浪費的狀況 The Ax (2005)
- And the circle just keeps on turning.[JA] - その循環は続いています Money Monster (2016)
It could be worse.[JA] 悪循環よね Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)
Circulating area, right?[JA] 循環エリアだな Star Trek Beyond (2016)
The air doesn't seem to circulate inside the chamber, so... after two hours, you run out of oxygen.[JA] " 部屋に空気が 循環してるようで─" " 約2時間で酸素が切れる" Arrival (2016)
It's only one of those spells that happens when our poor old head can't get enough circulation and since the heart and kidneys aren't what they used to be it might be better to spend some time in the hospital,[CN] 我們只是會有一小段 比較困難的時間,因為... 我們可憐的大腦沒有足夠的血液循環 我們的心臟,腎臟,有時候也會這樣 Madame Rosa (1977)
My sleep cycle is totally out of whack.[CN] 我的睡眠循環嚴重的失調了 Guilty (2004)
CIRCLE OF CONTROL TRIPULATION HYBERNATION QUARTERS[JA] 循環制御 冬眠期間 25% Passengers (2016)
And now all female members of his family get screwed by me.[CN] 真是天理循環 Sex and Zen II (1996)
It's always the same loop.[JA] 常に同じ循環 The Day in Question (2016)
A swim will help the blood circulation[CN] 游一遊冷水,對血液循環很有幫助 Tai cheung lo dau (1985)
If I can bring back home a medal...[JA] この悪循環を変えたい CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
循環[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
循環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
循環[じゅんかん, junkan] Kreislauf, Zirkulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top