ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

很好 谢谢

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -很好 谢谢-, *很好 谢谢*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Robert.[CN] 很好 谢谢你 罗拔 Saboteur (1942)
Yeah, fine thanks.[CN] 对 很好 谢谢 Pitfall (1948)
It's fine. Thank you so much for ringing me.[CN] 不 很好 谢谢打电话给我 The Red Shoes (1948)
Oh, I'm much better, thank you.[CN] 我很好 谢谢 No Man of Her Own (1950)
Thanks. Eat all you want.[CN] ―很好 谢谢,请慢用 Where the Sidewalk Ends (1950)
Fine, thank you, Mr. Ramirez.[CN] 很好 谢谢你 Ramirez 先生 Bordertown (1935)
Very well, thank you.[CN] 很好 谢谢 Rebecca (1940)
- Yes, thank you, sir. Glad to see you home, sir.[CN] 很好 谢谢 先生 很高兴看到您回家 先生 Rebecca (1940)
- Quite well, thank you, madam.[CN] -很好 谢谢 夫人 Rebecca (1940)
- How are you? - I'm well, thank you.[CN] 一你好吗 一很好 谢谢 Design for Living (1933)
-Yes, thank you, Robin Hood.[CN] 很好 谢谢 罗宾汉 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Fine, thank you. How is the Colonel?[CN] -很好 谢谢 上校怎么样 To Be or Not to Be (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top