ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹奏钢琴

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹奏钢琴-, *弹奏钢琴*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wants us to read poetry and talk about the next life and play four-handed piano.[CN] 他想我们来读诗 谈论来世 弹奏钢琴 Wild Strawberries (1957)
He plays Debussy every afternoon from sunset until it's too dark to read the music.[CN] 他每天下午都要弹奏钢琴 从日落开始直到暗得看不到乐谱 Casino Royale (1967)
If I may interrupt this flow of clichés, it is now that time of day I have set apart for Debussy.[CN] 容我打断这些陈腔滥调 现在是我弹奏钢琴的时候了 Casino Royale (1967)
Rumor says his spirit appears every night and plays that piano.[CN] 谣传是那个人的亡灵 在夜晚出现弹奏钢琴 The Perfect World of Kai (2007)
I... keep looking at the man playing piano, and I believe it or not, recognize his face from some old sheet music.[CN] 不,不,我... 我... 看那人在那儿弹奏钢琴 Midnight in Paris (2011)
[PLAYING PIANO][CN] 弹奏钢琴 The Bells of St. Mary's (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top