ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引きちぎる

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引きちぎる-, *引きちぎる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
引きちぎる[ひきちぎる, hikichigiru] (v5r,vt) to tear off [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. - Everyone knows. - No, no.[JA] 首を引きちぎる Guardians of the Galaxy (2014)
You look strong enough to pull the ears off a gundark.[JA] ガンダークの耳を引きちぎる 力持ちに見えるぜ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And their distractions are likely to end with us being torn to pieces.[JA] 彼らの気晴らしは往々にして 我々を引きちぎる事に落ち着く Kissed by Fire (2013)
Some unscrupulous trainers will show you a bear whose teeth have all been pulled, while other cowards will force the brute into a muzzle.[JA] クマは 何でも 引きちぎる 獣だ Finding Neverland (2004)
The TSA is going to just rip his ass apart.[JA] 航空保安局は 彼のお尻を引きちぎるわよ Bridesmaids (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top