ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弃权

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弃权-, *弃权*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弃权[qì quán, ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] to abstain from voting; to forfeit; to waive one's right to vote; to abdicate, #8,793 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I felt, at that time, that a great many Conservative members were not only prepared to abstain in the division but even to vote against the government.[CN] 我感觉,在那时候,许多保守党成员 不仅准备在分组表决中弃权 还甚至准备投票反对政府 Distant War: September 1939-May 1940 (1973)
What's your guess? - I pass. - I think that...[CN] 赢家你说呢 我弃权 The Street with No Name (1948)
I give up[CN] 弃权 Gwai ma seung sing (1974)
- But I gave express instructions to abstain.[CN] 但我明确指示要弃权的 But I gave express instructions to abstain. 不会吧 首相 I think not. A Victory for Democracy (1986)
He asked our U.N. ambassador if we should consider abstaining.[CN] 他问了我们的联合国大使是否该考虑弃权 He asked our U. N. ambassador if we should consider abstaining. A Victory for Democracy (1986)
Forfeit your right?[CN] 弃权 The Great White Tower (1966)
- But I gather the PM wants us to abstain.[CN] 但我想首相要我们弃权 But I gather the PM wants us to abstain. 怎么可以! A Victory for Democracy (1986)
Wait. I forfeit my right to vote.[CN] 请等一下,我选择弃权 The Great White Tower (1966)
- How 'bout a little game of poker?[CN] 你也弃权 The Street with No Name (1948)
I gave up my right in the first round, so in the final round, I'll...[CN] 第一轮投票我已弃权 所以,最终投票我还是... The Great White Tower (1966)
Yes, Prof. Azuma, will you forfeit your right?[CN] 对,东医生,你还是要弃权吗? The Great White Tower (1966)
It's Mencius[CN] 弃权,这是孟子所说的 Gwai ma seung sing (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top