ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

异见

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -异见-, *异见*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] dissident; controversial [Add to Longdo]
异见[yì jiàn zhě, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] dissident [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'm a dissident.[CN] -我是个异见 Chantrapas (2010)
But I also understand that a lot of times are just opinions mixed in with news.[CN] "但是我知道有时候 新闻中总会掺杂异见(不客观)" Why We Fight (2005)
In this instance, the system failed... because the two senior officers did not work to resolve their differences... while preserving the chain of command.[CN] 在这个案例上系统损坏原因... 因为两位资深军官 无法解决异见 Crimson Tide (1995)
But is that a right in Islam, to dissent?[CN] -是的 但持有异见,对于伊斯兰教徒也是一项权力吗? Religulous (2008)
I'm surprised to see you.[CN] 我很讶异见到你 Starship Troopers 3: Marauder (2008)
I will be an American dissident if I need be.[CN] 必要时我会是一个 美国异见人士 Grizzly Man (2005)
After Solzhenitsyn we changed.[CN] 读了索尔仁尼琴后,想法变了 ﹙索尔仁尼琴,俄罗斯著名异见作家,诺贝尔文学奖得主﹚ The Barbarian Invasions (2003)
- Have you formed "any" connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?[CN] -你是否和 一些和平主义者 异见份子 或类似的组织有关系呢 The Russia House (1990)
- Amnesty International. - And two dissidents.[CN] 大赦国际组织 另外两位异见人士 Great Firewall (2011)
So we need to line up dissidents to refute it.[CN] 那我们得找些异见人士来反驳 Great Firewall (2011)
I don't think any fair analysis of our exchange would conclude that, but nice try.[CN] 等等 你是说一个中国异见人士 Great Firewall (2011)
We believed that disposing of him in the manner we did would cause Miss O'Shaughnessy to stop and think that, perhaps, it would be best to patch up her differences with us regarding the Falcon.[CN] 我们认为那样做掉他 就会使她摈弃异见与我们合作 解决老鹰的问题 The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top