ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

废弃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -废弃-, *废弃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废弃[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] to discard; to abandon (old ways); to invalidate, #13,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our headquarters were an abandoned house at 20 Dunstan Terrace... which I purchased for Mr. Stevenson.[CN] 我们的总部就是顿斯坦特伦斯20号一间废弃的房子... 那是我为史蒂文森先生买的 Sorry, Wrong Number (1948)
Obsolete now![CN] 现在已经废弃了! The Great Dictator (1940)
Nothing more than a little verse really. It fell into disuse after the 17th century.[CN] 其实就像一首诗歌 只是17世纪后就废弃不用了 Blithe Spirit (1945)
And they're junking them.[CN] - 他们把它们废弃了。 The Best Years of Our Lives (1946)
It's an old, deserted mansion... up by the planetarium.[CN] 一栋老的废弃大楼 在天文馆上面 Rebel Without a Cause (1955)
Step into it off the abandoned road that hugs its length, and it's like passing through a wall and closing the door behind you.[CN] 通往那里的路被废弃了 密林收合 就像竖起墙关上门 The Red House (1947)
In back of them, an old deserted house.[CN] 在那些小屋后面,是一栋废弃的房子 Sorry, Wrong Number (1948)
Hmm.[CN] 在废弃的咖啡馆背后 Couples Retreat (2009)
He said he dug a foxhole so deep that it was just short of desertion.[CN] 他说他挖一个散兵坑这么深以至于差一点被废弃 Peyton Place (1957)
There's an old ruined ranch up by bear paw butte.[CN] 在熊掌峰那边有个废弃的农场 到那里找我 Pursued (1947)
The others are still searching, but the city seems abandoned. Possibly, a week.[CN] 他们还在搜查 但是这个城市好像废弃 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Anyhow, they entered one of the shacks... that looked to me like an abandoned lunch stand.[CN] 总之,他们进了其中一个破屋 在我看来,那就是一个废弃的饭堂 Sorry, Wrong Number (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top