ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

庞德

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞德-, *庞德*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞德[Páng Dé, ㄆㄤˊ ㄉㄜˊ, / ] Pang De (-219), general of Cao Wei at the start of the Three Kingdoms period, victor over Guan Yu 關羽|关羽; Pound (name); Ezra Pound (1885-1972), American poet and translator, #47,299 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Poundstone?[CN] 庞德斯通? Green Zone (2010)
Yeah, Poundstone.[CN] 对,庞德斯通 Green Zone (2010)
There are no easy answers. If you want that, go work with Poundstone.[CN] 不会有简单的答案,如果你想简单 就去跟庞德斯通工作 Green Zone (2010)
Hey, Chief, Clark Poundstone, Pentagon Special Intelligence Unit.[CN] 嘿,准尉,我是克拉克・庞德斯通 五角大楼特别情报处的 Green Zone (2010)
You know, anybody know Ezra Pound?[CN] 谁知道艾兹拉・庞德(美国着名诗人)? World's Greatest Dad (2009)
Passenger Clark Poundstone routed Washington, DC to Amman, Jordan.[CN] 乘客是克拉克・庞德斯通 从华盛顿前往约旦阿曼 Green Zone (2010)
Poundstone's unit have him under wraps.[CN] 庞德斯通的人秘密扣留着他 Green Zone (2010)
Give me Clark Poundstone's movements, same period.[CN] 给我查克拉克・庞德斯通相同时期的活动 Green Zone (2010)
Poundstone's hunting Al Rawi. He doesn't want the truth to get out.[CN] 庞德斯通在追杀阿尔拉维 他不想让人知道真相 Green Zone (2010)
If Poundstone met Al Rawi in Jordan, what's he hiding?[CN] 如果庞德斯通在约旦会见了阿尔拉维 那么他在隐藏什么? Green Zone (2010)
That's Poundstone from DOD.[CN] 那是国防部的庞德斯通 Green Zone (2010)
Poundstone's got him locked up tight.[CN] 庞德斯通把他藏得很深 Green Zone (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top