ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

床位

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -床位-, *床位*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, ] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk, #19,396 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who occupies that bed?[CN] 谁的床位? 这哪是床铺? 简直是猪圈! The Barber of Siberia (1998)
"Patient has an intense death wish. Set bed on fire, reckless, alcoholic, psychotic."[CN] 设置床位起火,鲁莽, 酒精,精神病。" Dead Man on Campus (1998)
All the rooms are full. It's completely full.[CN] 没有床位了,全满了... The Pursuit of Happyness (2006)
She's waiting for a bed on the psych ward.[CN] 她的等精神病房空出床位 Dragonfly (2002)
Damn, the CIA is cheap.[CN] 至少给张双人床嘛 这是儿童床位吗? Bad Company (2002)
We've got an extra bunk.[CN] 我们还有个多余的床位。 来吧 - 跟你们一块旅行? Shopgirl (2005)
They got bunk beds lined up in the gymnasium to handle the overflow.[CN] 连室内运动场都铺满床位 25th Hour (2002)
We'll we're up at the Western Ridge, why don't you drop by... it looks as though you could use a good shower... and everybody's staying there and I bet that there's a spare bed there too.[CN] 我们要去西山旅馆 你怎么不和我们一起去看看 很多人都住在那里 肯定有空余的床位 你还能洗个热水澡 The World's Fastest Indian (2005)
Excuse me, madam. This is my bed.[CN] 抱歉,这是我的床位 Golden Door (2006)
I'm gonna get you to a bed soon, okay?[CN] 我儘快替你找個床位 Wit (2001)
We'll be exchanging beds[CN] 我们会交换床位 Mujhse Shaadi Karogi (2004)
That's it. That's the room quota.[CN] 好了,就这么些床位配额 The Pursuit of Happyness (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top