ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幹嘛

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幹嘛-, *幹嘛*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you doing here, Matty?[CN] 你在這幹嘛,麥特? Red Dawn (2012)
- What for?[CN] - 來幹嘛 Hugo (2011)
Why are you hitting me?[CN] 你打我幹嘛 Red Dawn (2012)
Kitner, what the hell are you doing?[CN] 科特尼,你在幹嘛 Red Dawn (2012)
Hey, Matty, what are you doing?[CN] 嘿,麥特,你在幹嘛 Red Dawn (2012)
-How do you use them?[CN] - 你要來幹嘛的? The Tree of Life (2011)
Hey, what the hell, man?[CN] 嘿,你幹嘛,老兄? Red Dawn (2012)
Why are you still here?[CN] 還呆在這幹嘛 Hugo (2011)
Son. Left. What are you doing?[CN] 你在幹嘛 The Tree of Life (2011)
What are you doing?[CN] 你在幹嘛 Red Dawn (2012)
How about you let the guy have his bag back?[CN] - 幹嘛不把包還給那傢伙 Source Code (2011)
What are we supposed to do?[CN] 那我們到底該幹嘛 Red Dawn (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top