ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

干线

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -干线-, *干线*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干线[gàn xiàn, ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] main line; road or rail axis or artery, #12,489 [Add to Longdo]
干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] backbone (cable), #40,400 [Add to Longdo]
干线[Xīn gàn xiàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Shinkansen (Japanese high-speed train) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me, what is the Saratoga trunk?[CN] 告诉我,什么是Saratoga干线 Saratoga Trunk (1945)
Just stick to the main roads. They're probably hiding in the desert.[CN] 只要走主要干线就会没事 他们可能匿藏在沙漠 Beavis and Butt-Head Do America (1996)
Oh, Albany and trunk lines.[CN] 哦,Albany和干线 Saratoga Trunk (1945)
So, where'd she be goin' in such a hurry that she'd leave her horse on Route 9?[CN] 所以,她会去 在这样匆忙 她离开她的马 九号干线 Boys (1996)
You can throw in a handful of stock in that Saratoga trunk line of yours if you're short of chips.[CN] 你可以往你那Saratoga干线 扔一大把股票 如果你缺现钱 Saratoga Trunk (1945)
"Terrorists claim to have placed several bombs on railway lines,[CN] 有个恐怖组织 在法国各地铁路干线、铁路桥梁和火车站 The Cassandra Crossing (1976)
You get to ride the bullet train.[CN] 对呀 可以坐新干线 Only Yesterday (1991)
It's what they call a trunk line, only about 100 miles long.[CN] 这就是他们所谓的主干线,只有大约100英里长 Saratoga Trunk (1945)
Trunks and railroads kept whirling around in my head. Maddening, it was.[CN] 主干线和铁路一直在我脑袋里转, 真让人发狂 Saratoga Trunk (1945)
The biggest camp was built astride the main railway line from Cracow to Vienna, in the outskirts of the Polish town of Oświęcim -[CN] 最大的灭绝营建在从克拉科夫(波兰城市) 到维也纳的铁路干线的两边, 就在波兰城镇奥斯威辛的市郊... Genocide: 1941-1945 (1974)
I ain't in the snitch business anymore.[CN] 我也不再干线人了 L.A. Confidential (1997)
That night at 20 minutes past 11:00... a body with numerous knife wounds... was found on the main highway leading to Center City.[CN] 那天晚上11点20分 一具带着无数刀痕的尸体被发现 在通往中心城市的主干线 The Street with No Name (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top