ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

帽子戏法

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帽子戏法-, *帽子戏法*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] hat trick (when one player scores three goals) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the estrogen hat trick.[CN] 简直是雌激素帽子戏法(连中三元) The Bath Item Gift Hypothesis (2008)
Let me remind you, numbskull... this is the year you make a hat trick of failures.[CN] 让我提醒你一句,笨蛋 这是你们上演留级帽子戏法的一年 Fukrey (2013)
Hat tricks.[CN] 帽子戏法 Lullaby (2014)
Going for a hat trick.[CN] 来一个帽子戏法 One Day (2011)
The phenom George Dryer looking for his second hat trick of the tournament.[CN] 飞鸿乔治机寻找他的第二个帽子戏法的比赛。 Playing for Keeps (2012)
Two already shipped, thatmakesuchahattrick wasa hotholidayparty, Comeback,[CN] 总共有两个,兄弟 不如来个帽子戏法 开个大派对吧 SEAL Team VI (2008)
- Hat trick?[CN] - 帽子戏法? Sugar & Spice (2001)
Clickety-click Barba-trick.[CN] Clickety单击巴尔巴帽子戏法  ()
Decided to cap herself, make it a spurned lover's hat trick.[CN] 再算上她自己 成就一场情感复仇的帽子戏法 Malleus Maleficarum (2008)
my first hat trick.[CN] 我的第一个帽子戏法 Love Bite (2012)
Sliding and flipping. My hat trick was amazing.[CN] 地滑,空翻 帽子戏法也酷毙了 Step Up 2: The Streets (2008)
Ask me what a hat trick is.[CN] 问什么是帽子戏法 The Makeover (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top