ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

常習

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -常習-, *常習*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
常習[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
常習[じょうしゅう, joushuu] (n,vs,adj-no) custom; common practice; common practise; habit; (P) [Add to Longdo]
常習[じょうしゅうしゃ, joushuusha] (n) habitual offender [Add to Longdo]
常習[じょうしゅうてき, joushuuteki] (adj-na) habitual [Add to Longdo]
常習[じょうしゅうはん, joushuuhan] (n) (1) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a heroin addict.彼はヘロインの常習者だ。
I think that, as he's using addictive substances like thinner, the chance of rehabilitation is low.シンナーなどの常習性のある物をしてると言う事は、更正する可能性が低いと思います。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your friend over there bailed as soon as we started talking.[JA] ナンパは常習 こうして話を始めると お友達は帰ってしまった Alex (2016)
A thief, physically capable, compulsively devious... and utterly devoid of soul.[JA] 泥棒で 身体的に能力があって 常習的に正直ではなく... ...完全に欠落した魂 The Mummy (2017)
He came home with a new contact and an unrelenting addiction to heroin.[JA] 彼は新しい関係を築いて帰って来た しつこいヘロインへの常習 The Cold War (2014)
You take a vulnerable kid, an addict, drop him in a mess of death and doubt, it won't be long before he starts looking for something to cling to.[JA] あんたが脆弱な子供にした 常習者に 死と疑いの混乱の中に 彼を落とした 彼が固執を見て開始する前に 長くはかからないだろう Shiva (2016)
You're an addict, Agent Booth, and I'm not gonna let you jeopardize your gambling sobriety on this case or any other case.[JA] あなたは常習者ですよね ブース捜査官 危ないことはさせません 酒を飲まずにギャンブルするか The Puzzler in the Pit (2014)
On a TV drama last week... this habit to explain circumstances... came from similar dialogue like...[CN] 用上周看的電視劇 "L 不是1月之前見面的在那兒走的事嗎﹗ "L 這一常習的說明說法有意思 Exte: Hair Extensions (2007)
Crazy, druggy, wise-ass daughter, MILF-y wife with perky tits-[JA] イカれた麻薬常習の 生意気娘と熟女妻 Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
At first, we thought he was a junkie coming down from some strange new drug.[JA] 初めは麻薬常習者だと思った 奇妙な新薬の影響の Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
And he is a junkie now.[JA] 彼は今は麻薬常習者だ Logan (2017)
We tried to place Claire, but she always ran away.[JA] クレアは脱走の常習犯です The Things We Left Behind (2014)
Police said the guy's done four like this. Shot a guy over in Somerville a month ago, so...[JA] こいつは常習犯らしい 1人撃たれたとか The Equalizer (2014)
You're fucking late! As usual.[JA] お前は遅刻常習犯だな 13 Hours (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
常習[じょうしゅう, joushuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top