ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

带去

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -带去-, *带去*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, / ] bring away [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you not take them with you to your facilities?[CN] 你不能把他们带去你那儿吗? Hotel Rwanda (2004)
I was just bringing them to you.[CN] 我只是想把它给你带去 The Perfect Man (2005)
After all, I bring much joy to the childrenl[CN] 毕竟能给孩子们带去欢乐 Hoodwinked! (2005)
We must take them somewhere where the Sith will not sense their presence.[CN] 我们得把他们带去一个 西斯感觉不到他们存在的地方 Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
We carried it to the shop but there was nothing we could do it was too late.[CN] 庆祝冬天来了! 我们把它带去看了看 可惜 没办法 The Last Trapper (2004)
Okay, at visiting time, the guards take you to see Koen.[CN] 是这样,在探访时间 卫兵把你带去见库恩 Too Fat Too Furious (2005)
Before I left for Sydney, the marshal who was escorting me, he had this silver case.[CN] 我被带去雪梨之前 押解我的保安官 有一只银色行李箱 Whatever the Case May Be (2005)
Officer Choi take him to the station[CN] 蔡警官, 把他带去警局 The Big Swindle (2004)
You think that this piece heralds from the trip Mondrian took to Spain... with his best friend Simon Maris in 1901.[CN] 你认为这幅画被蒙德里安和他最好的朋友Simon Maris 在1901年带去了西班牙 Picture Perfect (2004)
Can you please just take me to my grandmother's house?[CN] 你能不能把我带去我奶奶的房子那 Venom (2005)
They're in Sydney.[CN] 带去雪梨了 The Protector (2005)
I decided to go Daikanyama, something I have not done for a long time and took along the Ichiko who swore to find the legendary embroiderer.[CN] 我决定去一趟久违的代官山 竟真的把发誓要找出传说中的 刺绣屋的巫女 也一起带去 Kamikaze Girls (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top