ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

帕西

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帕西-, *帕西*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帕西[pà xī, ㄆㄚˋ ㄒㄧ, 西] Parsi; Farsi; Persian, #206,565 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember the Führer saying to me after a performance of Parsifal,[CN] 我记得元首听完 《帕西发尔》之后对我说 The Night of the Generals (1967)
General Yamashita again asked about surrender, but General Percival went on talking about these 1 ,500 troops.[CN] 山下将军再次问到了投降, 但帕西瓦尔将军继续谈论这1500人的部队 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
After Parsifal?[CN] 《帕西发尔》之后 The Night of the Generals (1967)
Fra' Pacifico will be here in a minute.[CN] 帕西菲科神父马上就来了 Paisan (1946)
Fra' Pacifico, prepare rooms for these gentlemen.[CN] 帕西菲科神父 为这些先生准备房间 Paisan (1946)
- How many legions have we left?[CN] 安东尼 跟帕西亚之争将是苦战 Cleopatra (1963)
And so when, on February 15, Major Wild, General Percival's emissary, arrived at our forward headquarters at 3pm, no one there believed him.[CN] 所以在2月15日,当瓦尔德少校, 帕西瓦尔将军的使者, 在下午3点到达我们的前沿司令部, 那里没人相信他 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
Percival's idea was to oppose the Japanese as they landed.[CN] 帕西瓦尔(中将)的想法是 在日本人登陆的时候抗击他们 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
To Picenum.[CN] 去帕西 Spartacus (1960)
# Dear Miss Persimmon...[CN] 亲爱的帕西蒙小姐 Mary Poppins (1964)
A house... a farmhouse in Picenum has been provided for your exile.[CN] 一间房子... 一间在帕西蒙的农庄 为你以后流亡所准备的 Spartacus (1960)
Picenum? That's the dreariest town in Italy.[CN] 帕西蒙 那是全意大利最可怕的地方 Spartacus (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top