Search result for

布罗可修先生喜欢顺路载人回家 你会坐吗?

(1 entries)
(1.7279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -布罗可修先生喜欢顺路载人回家 你会坐吗?-, *布罗可修先生喜欢顺路载人回家 你会坐吗?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Prokosch is inviting you for a drink.[CN] 布罗可修先生喜欢顺路载人回家 你会坐吗? Contempt (1963)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

布罗 (bù luó)可修 (kě xiū)先生 (xiān shēng)喜欢 (xǐ huān)顺路 (shùn lù)载人 (zài rén)回家 (huí jiā) () (huì) (zuò) (ma)

 


  

 
先生
 • (せんせい) (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) [EDICT]
 • (xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙) sir; mister; teacher; (title of respect) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙) sir; mister; teacher; (title of respect) [CE-DICT-Traditional]
喜欢
 • (xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙) to like; to be fond of [CE-DICT-Simplified]
顺路
 • (shùn lù, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄨˋ) by the way; while out doing sth else; conveniently [CE-DICT-Simplified]
载人
 • (zǎi rén, ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ) manned [CE-DICT-Simplified]
回家
 • (huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ) to return home [CE-DICT-Simplified]
 • (huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ) to return home [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to sit; to take a seat; to take (a bus, airplane etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to sit; to take a seat; to take (a bus, airplane etc) [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top