Search result for

巴里坤

(3 entries)
(0.9888 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巴里坤-, *巴里坤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

巴里坤 (bā lǐ kūn)

 


  

 
巴里坤
  • (Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ) Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top