ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

岗位

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岗位-, *岗位*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岗位[gǎng wèi, ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] a post; a job, #2,999 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please stand by. I may need you later.[CN] 请留守岗位 我也许需要你 Double Indemnity (1944)
Get back! Get going![CN] 回岗位,快! Seven Samurai (1954)
When deployed according to Plan Baker, maintain station and remain on radio alert until further orders.[CN] 按B计划布署 留在岗位上,保持无线电联络,等待进一步命令 The Day the Earth Stood Still (1951)
Now, get back to your places![CN] 回到岗位上去 The Whole Town's Talking (1935)
And from now on, you'll stick to your job.[CN] 并且从现在开始你将重归工作岗位 Rebecca (1940)
They're stationed all around the field.[CN] 他们在这儿的各个岗位 The Adventures of Robin Hood (1938)
Tell them to take up their posts![CN] 叫大家返回岗位! Seven Samurai (1954)
Let's get back to work.[CN] 快回去你的岗位 Twelve O'Clock High (1949)
Agent O'Brien recovered from serious wounds... and is again on duty.[CN] 奥布莱恩特工从重伤里康复... 又回到了自己的岗位 T-Men (1947)
Stand by your trigger![CN] 回到你的岗位上去! The Great Dictator (1940)
Rest of crew, hold your stations. Let's settle down.[CN] 其他人留在岗位上 准备著陆 Twelve O'Clock High (1949)
She'd have made me laugh, if I hadn't been strictly on my guard.[CN] 如果我不是认真的岗位上,她会让我笑出来。 Stage Fright (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top