ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山姆

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山姆-, *山姆*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do they? Look at me, Sam.[CN] 看着我,山姆 The Maltese Falcon (1941)
Be reasonable, Sam.[CN] 拜托,山姆. The Maltese Falcon (1941)
Forget it, Sam.[CN] 算了,山姆 The Maltese Falcon (1941)
I'm Sam Spade. Tom Polhaus phoned.[CN] -我叫山姆史派特 汤姆柏郝斯打过电话给我 The Maltese Falcon (1941)
Hey, Stairway Sam.[CN] -好,史戴威山姆 His Girl Friday (1940)
Sam, did you kill him?[CN] 山姆,是你杀的他吗? The Maltese Falcon (1941)
Maybe you saw her first, Sam, but I spoke first.[CN] 也许是你先看到她的 山姆. 但是我先开口的 The Maltese Falcon (1941)
"You killed my husband, Sam.[CN] 你杀了我丈夫,山姆... The Maltese Falcon (1941)
Hello, Sam.[CN] 你好,山姆. The Maltese Falcon (1941)
Sam.[CN] 山姆... The Maltese Falcon (1941)
Be kind to me, Sam.[CN] 对我好点,山姆 The Maltese Falcon (1941)
Don't be cranky with me, Sam.[CN] 别对我发脾气,山姆. The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top