ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尼龙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尼龙-, *尼龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼龙[ní lóng, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] nylon, #25,072 [Add to Longdo]
尼龙[ní lóng bù, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] nylon cloth, #278,124 [Add to Longdo]
尼龙搭扣[ní lóng dā kòu, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚ ㄎㄡˋ, / ] nylon buckle; velcro [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start the car. There's a hole in the nylon![CN] 开车,尼龙桌布上有个洞 Diabolique (1955)
Shorts... nylon or cotton, size thirty-two.[CN] 尼龙或棉内裤,32号 One, Two, Three (1961)
She's twice been voted Miss Nylon Stockings.[CN] 她获得过两次尼龙袜小姐呢 8½ (1963)
Like a nylon lemon peel.[CN] 就像尼龙柠檬皮一般 All About Eve (1950)
Nylon?[CN] 尼龙 One, Two, Three (1961)
Yes, a nylon, waterproof one.[CN] 是的,一个尼龙防水的 Diabolique (1955)
Balance of the nylons.[CN] 尼龙的平衡好的 Night and the City (1950)
Houses with roofs on them, women with nylons, kids that eat.[CN] 房子有屋顶 女人有尼龙 儿童有吃的 Dead Reckoning (1947)
They are drip and dry. 50% nylon.[CN] 它是随洗随干的,百分之五十的尼龙 One, Two, Three (1961)
And the nylons and those six-ounce lingerie.[CN] -还有尼龙裙子和六英寸的高跟鞋 Rear Window (1954)
But I have a ladder in my last pair of nylons.[CN] 可是我最后一双尼龙袜 也被他们弄得抽丝了。 Witness for the Prosecution (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top