ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

射す

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -射す-, *射す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
射す[さす, sasu] (v5s,vi) (See 差す・1) to shine; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The soldier refused to fire his rifle at the enemy.その兵士は敵に向けてライフル銃を発射する事を拒否した。
A mirror reflects light.鏡は光を反射する。
Water reflects light.水は光を反射する。
They are going to launch an artificial satellite tomorrow.彼らは明日、人工衛星を発射するつもりです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nuke's going hot, she's trying to fire this thing[JA] 弾頭がアツくなってる 発射する気だ The Fate of the Furious (2017)
Wait. Wait, wait. Don't fire.[JA] 待て 待て 発射するな King Arthur: Legend of the Sword (2017)
When we inject the vaccine with your antibodies into humans, it creates a zombie/human blend.[JA] 私たちがそのワクチンを注射すると ゾンビと人間のハーフになる Escorpion and the Red Hand (2016)
But it's unique signature makes it very easy to identify.[JA] 放射するエネルギーは独特で 識別も簡単なはず Star Trek Beyond (2016)
Once injected, it would detect and repair damaged cells within the body.[JA] 注射することで体内の 損傷細胞を修復することが期待された Resident Evil: The Final Chapter (2016)
- What does it fire?[JA] - 何を発射する? Spectral (2016)
They carve and stuff and inject themselves.[JA] 身体を削ったり、埋め込んだり 自分自身に注射す The Neon Demon (2016)
40 feet from a Vice Presidential candidate?[JA] 副大統領候補のすぐそばで 誤射するなんてあり得ない Clue (2016)
Whatever it was, wherever he tried to send it ...[JA] 初めて発射すると どこ向けであっても... Criminal (2016)
Hey, trust me, you show him this stuff, it will turn on his heart light.[JA] 確かなのは 心に光を射すのは Fourth Finger (2016)
General, the Asian Pacific defense system went off line before they can fire.[JA] 彼らは発射する前に将軍的には、アジア太平洋地域の防衛システムは、 オフラインで行ってきました。 Independence Day: Resurgence (2016)
General Adams, we are primed and ready to fire.[JA] 将軍アダムスは、我々は、下塗りされたと発射する準備が整いました。 Independence Day: Resurgence (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top