Search result for

寸金难买寸光阴

(3 entries)
(1.7172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寸金难买寸光阴-, *寸金难买寸光阴*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 寸金难买寸光阴 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *寸金难买寸光阴*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
寸金难买寸光阴[cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn, ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ , / ] An ounce of gold can't buy you an interval of time (俗谚 common saying); Money can't buy you time.; Time is precious. [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

寸金难买 (cùn jīn nán mǎi) (cùn)光阴 (guāng yīn)

 


  

 
  • (すん) (n) sun (approx. 3.03 cm) [EDICT]
  • (cùn, ㄘㄨㄣˋ) a unit of length; inch; thumb [CE-DICT-Simplified]
  • (cùn, ㄘㄨㄣˋ) a unit of length; inch; thumb [CE-DICT-Traditional]
光阴
  • (guāng yīn, ㄍㄨㄤ ) time available [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top