ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

寸口

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寸口-, *寸口*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine, #125,210 [Add to Longdo]
寸口[cùn kǒu mài, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄇㄞˋ, / ] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, with 11-inch flippin' guns.[CN] 是的,用11英寸口径机枪 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Six 11-inch guns and eight or ten five-inch.[CN] 6挺11英寸口径机关炮和 8挺15英寸的 Pursuit of the Graf Spee (1956)
I wish I had the Cumberland. I could do with another eight-inch cruiser.[CN] 希望就如同在坎伯兰郡与另一个8英寸口径军舰并肩作战一样 Pursuit of the Graf Spee (1956)
A three-inch caliber one.[CN] 三英寸口 The Commissar (1967)
Steve is using the M40A1 Marine sniper rifle.[CN] 这种子弹在1000码的距离 比0.357英寸口径子弹的动能还高 Sniper: Inside the Crosshairs (2009)
We'll soon have two new unsinkable battlewagons each with a displacement of 64,000 tons and huge guns.[CN] 两艘『永不沉没』的全新主舰 它们各自有六万四千吨的排水量 以及巨大的18英寸口径枪炮 Tora! Tora! Tora! (1970)
She's firing at Achilles with her 5.9s now.[CN] 他正用5.9英寸口径炮向阿喀琉斯号开火 Pursuit of the Graf Spee (1956)
16 could hit anything on the horizon.[CN] 这里曾有个16英寸口径楼房大小的炮 Paradise (2016)
And straddling us with her 11-inch.[CN] 用11英寸口径炮向我们开火 Pursuit of the Graf Spee (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top