ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宽吻海豚

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宽吻海豚-, *宽吻海豚*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, / ] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're looking for bottlenose dolphin, primarily.[CN] 他们主要挑宽吻海豚 The Cove (2009)
Remind me never to go skinny-dipping with the bottlenose dolphins.[CN] 记得提醒我千万别到 宽吻海豚出没的地方裸泳 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Bottlenose dolphins.[CN] 宽吻海豚 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Food is not evenly distributed in the tropical shallow seas and it can take a lot of finding but bottlenose dolphins are inquisitive, energetic,1 and very intelligent and they have discovered a shoal of baitfish.[CN] 食物在热带海域的分布并不平均 所以要找到食物也不容易 象宽吻海豚这种又好奇又聪明伶俐又精神充沛的动物 发明了一种利用浅滩钓鱼的方法 The Shallow Seas (2006)
If you looked at bottlenose dolphins-- that's Flipper, by the way-- you'd discover, in fact, these animals are swimming toxic dump sites.[CN] 以宽吻海豚为例... 顺便说下,弗利普就是一条 你会发现,实际上 The Cove (2009)
The Bottlenose seems to be one of the most intelligent dolphins and therefore one of the easiest to train.[CN] 宽吻海豚是最聪明的海豚 因此最容易训练 Dolphins (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top