ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

容克

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -容克-, *容克*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Junkers is my hero, but his company is sneaky.[CN] 容克斯博士很出色 他公司的人却很吝啬 The Wind Rises (2013)
She gave Chrisann her blessing to sell the house and she did it to spite me.[CN] 她縱容克裏斯安賣房子 就是為了氣我 Steve Jobs (2015)
'Cause I saw a picture of him once in a magazine, smoking Camels, which I know Danny Ronk used to smoke, but then he switched to Lucky Strikes in '64.[CN] '因为有次我在杂志上看到他的照片 抽的就是骆驼牌' 我知道丹尼·容克以前也抽 不过到了64年他就换抽开运了 I'm Not There (2007)
We're going to build a bomber with help from Junkers.[CN] 之后我们会制造... 德国容克斯公司的轰炸机 The Wind Rises (2013)
Jiro, do you know what we're paying the Germans for their technology?[CN] 二郎,今次向容克斯引入技衔 要付多少钱? 你知道吗? The Wind Rises (2013)
They said to my mother and to me if there were German soldiers in the house or asked for weapons.[CN] (克里斯塔·容克 柏林人) 他们问我的母亲和我 房子里是否有德国兵 或者是否有武器 Nemesis: Germany - February-May 1945 (1974)
That's Dr. Junkers.[CN] 是容克斯博士 The Wind Rises (2013)
Dr. Junkers gave us permission.[CN] 容克斯博士批准我们参观的 The Wind Rises (2013)
- Dr. Junkers is in trouble.[CN] 容克斯博士会被追捕 The Wind Rises (2013)
Junkers makes radiators too.[CN] 这个也是容克斯的出品吧 The Wind Rises (2013)
My mother was in the kitchen, and I was a waitress.[CN] (克里斯塔·容克 住在柏林 1945) 我母亲在厨房里工作,而我则是一个女招待 Reckoning: 1945... and After (1974)
Stukas, Heinkels, Junkers, Dorniers, Messerschmitts day in, day out, hundreds at a time, were ordered against the island.[CN] 斯图卡(俯冲轰炸机),亨克尔(轰炸机),容克(轰炸机), 道尼尔(轰炸机),梅塞施米特(战斗轰炸机) 日复一日地,一次数百架地, 被下令轰炸该岛 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top