ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

审议

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -审议-, *审议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration, #3,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll vote for him in return of a favour on the passing of a new drug.[CN] 在新药许可的审议会议上 我会投下一票当做回报他 The Great White Tower (1966)
After careful deliberation, it has concluded that George Hammond was assassinated by Joseph Frady.[CN] 经过仔细的审议讨论 做出乔治哈蒙德 是被乔瑟夫佛莱迪暗杀的结论 The Parallax View (1974)
Nakamura, chief of Section 6. Foreign Affairs treaties bureau.[CN] 外务省条约审议部,别名公安6课的中村课长 Ghost in the Shell (1995)
The hearing is closed. The court will now retire to deliberate.[CN] 听证会结束 法庭现在休庭审议 Paths of Glory (1957)
I, uh, am going to need to deliberate.[CN] 我需要慎重审议 Episode #2.5 (1990)
- We call them trial counsels.[CN] -军中称他们为审议律师 High Crimes (2002)
Mr. Van Gogh, we have Dr. Bosman's report on your progress here.[CN] 梵高先生,我们审议了波茨曼博士 关于您的学业的报告 Lust for Life (1956)
They belong to Chief Nakamura of the treaties bureau and a Dr. Willis[CN] 外务省条约审议部的中村课长和威利斯博士 Ghost in the Shell (1995)
I'll talk to the association to let him get his funding.[CN] 我会向审议会打个招呼 让预算过关 The Great White Tower (1966)
Prof. Ichimaru of Public Health has applied for research funding from the medical association?[CN] 这个卫生学的神谷教授 在教育部的审议会议 有提出申请个人的研究经费吧 The Great White Tower (1966)
-Hey, I didn't watch it.[CN] 我想跟你老板讨论宣战审议委员会 Chapter 54 (2017)
Chief, a Mr. Nakamura from the MFA treaties bureau to see you.[CN] 课长,外务省条约审议官中村先生要求会面 Ghost in the Shell (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top