ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宝探し

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宝探し-, *宝探し*
Japanese-English: EDICT Dictionary
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A treasure hunt. They were so happy.[JA] 宝探しです 子供達はとても楽しみました The Chorus (2004)
Treasure salving, finding money for treasure salving, and one other thing.[JA] 海底の宝探しと資金集めと━ もう1つ Fool's Gold (2008)
-How did your treasure hunt turn out?[JA] - 「宝探し」の結果はどうだった? Observer Effect (2005)
And how's he gonna feel when we're hauling treasure up out of the water in front of his beach house?[JA] 自分の家の目の前で 宝探しをされたら どう思う? Fool's Gold (2008)
A treasure hunt.[JA] 宝探し The Da Vinci Code (2006)
A treasure hunt in the Bahamas?[JA] カリブ海で宝探しか━ Fool's Gold (2008)
Here's to a wonderfully exciting first day and to the safe landing of our glorious leader.[JA] すばらしく刺激的だった 宝探し初日と━ 我らが偉大なリーダーの 無事に乾杯 Fool's Gold (2008)
Τhis is a treasure hunt?[JA] - 宝探しだったのか? Dead Mine (2012)
Moe Fitch is the most respected and successful treasure salvor in the world.[JA] 宝探しにかけては モーは世界一です Fool's Gold (2008)
He's kind of a local character, you know, big talker, lot of tall tales a lovable, old sea dog.[JA] 宝探しの冒険を 大げさに吹く男で━ 憎めない ジイさん Fool's Gold (2008)
Ain't no fool like a gold fool.[JA] 宝探しほどバカはいねえな Fool's Gold (2008)
You and I are going on a little scavenger hunt.[JA] でも僕たちは宝探しに行きます。 A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top