Search result for

它会辨识形状、反射 (人工 [...] 然后找到最接近的东西来回答

(1 entries)
(2.3674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -它会辨识形状、反射 (人工 [...] 然后找到最接近的东西来回答-, *它会辨识形状、反射 (人工 [...] 然后找到最接近的东西来回答*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Bill] So, we're gonna try it.[CN] 它会辨识形状、反射 (人工智能研究员玛格丽特米奇) 诸如此类 然后找到最接近的东西来回答 Machines Take Over the World (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

它会 (tā huì)辨识 (biàn shí)形状 (xíng zhuàng) ()反射 (fǎn shè)人工智能 (rén gōng zhì néng)研究员 (yán jiū yuán)玛格丽特 (mǎ gé lì tè)米奇 (mǐ qí)诸如此类 (zhū rú cǐ lèi) 然后 (rán hòu)找到 (zhǎo dào) (zuì)接近 (jiē jìn) (de)东西 (dōng xī) (lái)回答 (huí dá)

 


  

 
辨识
 • (biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ) identification; to identify; to recognize [CE-DICT-Simplified]
形状
 • (けいじょう) (n) shape; form; (P) [EDICT]
 • (xíng zhuàng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ) form; shape [CE-DICT-Simplified]
反射
 • (はんしゃ) (n,vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) [EDICT]
 • (fǎn shè, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ) to reflect; reflection (from a mirror etc); reflex (i.e. automatic reaction of organism) [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎn shè, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ) to reflect; reflection (from a mirror etc); reflex (i.e. automatic reaction of organism) [CE-DICT-Traditional]
人工智能
 • (rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ) artificial intelligence (AI) [CE-DICT-Simplified]
 • (rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ) artificial intelligence (AI) [CE-DICT-Traditional]
研究员
 • (yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ) researcher [CE-DICT-Simplified]
玛格丽特
 • (Mǎ gé lì tè, ㄇㄚˇ ㄍㄜˊ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ) Margaret (name) [CE-DICT-Simplified]
诸如此类
 • (zhū rú cǐ lèi, ㄓㄨ ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄌㄟˋ) (idiom) so on and so on; etc [CE-DICT-Simplified]
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
找到
 • (zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ) find (what one was searching for); succeeded in finding [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ) find (what one was searching for); succeeded in finding [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [EDICT]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Simplified]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Traditional]
接近
 • (せっきん) (n,vs) getting closer; drawing nearer; approaching; (P) [EDICT]
 • (jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ) near; close to [CE-DICT-Simplified]
 • (jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ) near; close to [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
东西
 • (dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ) east and west [CE-DICT-Simplified]
 • (dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙) thing; stuff; person [CE-DICT-Simplified]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Simplified]
回答
 • (かいとう) คำตอบ [LongdoJP]
 • (かいとう) (n,vs) reply; answer; (P) [EDICT]
 • (huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ) reply; answer [CE-DICT-Simplified]
 • (huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ) reply; answer [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top