ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学園祭

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学園祭-, *学園祭*
Japanese-English: EDICT Dictionary
学園祭[がくえんさい, gakuensai] (n) school festival; campus festival [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bob will play the leading role for the first time in the next school festival.ボブは今度の学園祭で初めて主役を演じる。
Our campus festival is to be held next week.学園祭は来週行われることになっている。
They helped one another to make the school festival a success.学園祭を成功させるために彼らは互いに助け合った。
I made friends with them at the school festival.私は学園祭で彼らと親しくなった。
The students are very busy in preparation for the school festival.生徒たちは学園祭の準備にとても忙しい。
The students were busy preparing for the school festival.生徒達は学園祭の準備をするのに忙しかった。
She made friends with them at the school festival.彼女は学園祭で彼らと親しくなった。
Take it seriously! The school festival won't wait for us. We're already in the final countdown.真剣にやってよね。学園祭は待ってくれないんだよ、もう大詰めなんだから。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With this as the aim, he just got awakened. He's currently running candidacy for the executive committee of the school festival.[JA] それを目標にやっと目が覚めた ところだったんです 学園祭の 実行委員にも立候補してー Taima no arashi (2003)
Homecoming senior year, with the nice, fat hands.[JA] 卒業する年の学園祭で、 素敵な太った手でな。 The Crocodile's Dilemma (2014)
Please meet me at the homecoming dance.[JA] 学園祭のダンスのとき 会ってくれないか? A Cinderella Story (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top