ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

子弹

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -子弹-, *子弹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子弹[zǐ dàn, ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] bullet, #7,104 [Add to Longdo]
子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb, #15,903 [Add to Longdo]
子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] neutron bomb, #116,907 [Add to Longdo]
内爆法原子弹[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] implosion atomic bomb [Add to Longdo]
子弹火车[zǐ dàn huǒ chē, ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] bullet train; Shinkansen 新幹線|新干线, Japanese high-speed train [Add to Longdo]
子弹[bō zǐ tán, ㄅㄛ ㄗˇ ㄊㄢˊ, / ] plectrum [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I guess I fired all the shells.[CN] -我想我用完子弹 His Girl Friday (1940)
There's only one bullet left in that gun, and if you shoot me, you'll give the others a chance.[CN] 那枪只剩下一颗子弹 如果你向我开了枪 就等于给了其他人机会 The Lady Vanishes (1938)
Now, understand, I don't wanna make them a group of quick-trigger men but I do want the underworld to know that when a federal agent draws his gun he's ready and equipped to shoot to kill with the least possible waste of bullets.[CN] 现在 要知道我不是想要让他们成为一群狂扣扳机的人 但我希望地下部门知道 当一个联邦警员开枪时 他早已准备好 并且能够用最少的子弹击中目标 'G' Men (1935)
Hop on these. They're the bullets that killed the bank truck guards.[CN] 查查这些 是杀了银行运钞车保安的子弹 'G' Men (1935)
This rifle bullet is the same as the one that killed Buchanan.[CN] 步枪的子弹和杀死布坎南的一样 'G' Men (1935)
If the professor didn't shoot me, where did that bullet come from?[CN] 如果教授没射我的话 那么子弹又是哪儿来的 The 39 Steps (1935)
The idea is to look along the barrel and try and put the bullet somewhere near the dummies over there.[CN] 要点就是沿着枪管看 试着把子弹射中那边的傀儡附近 'G' Men (1935)
Machine guns, bombs, bullets![CN] 机枪,手枪,炸弹,子弹 The Long Voyage Home (1940)
Boy, what a mess them.45s make.[CN] 真是糟透了,45式子弹 The Grapes of Wrath (1940)
And this bullet stuck among the hymns, eh?[CN] 这颗子弹正巧打在这书上 对吧 The 39 Steps (1935)
Would you mind reloading that? I get a bit frightened.[CN] 你能上子弹吗 我有点害怕 'G' Men (1935)
The rifle we found isn't the one. The slugs don't check.[CN] 我们找到的枪不对 子弹不符合 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top