ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

媾和

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -媾和-, *媾和*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媾和[gòu hé, ㄍㄡˋ ㄏㄜˊ, ] to make peace, #62,369 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's where he went to fornicate with hookers.[CN] 那是他跟妓女們媾和的地方 That's where he went to fornicate with hookers. Black and White (2010)
You might strike a deal with the west, but it's impossible... but it's impossible unless we put an end to... to things... common humanity won't tolerate.[CN] 您应该争取和西方媾和,可如果。 。 。 Part VII (1988)
What I really fear is Germany and Japan joining hands across a prostrate Russia, or Stalin making a separate peace to save his neck.[CN] 不过我真正担心的是 德国和日本横跨俄国完成会师 或是斯大林为了保全性命单独与 对方媾和 Part II (1988)
We can't afford to have Stalin thinking of negotiating a separate peace with Hitler.[CN] 我们可受不了斯大林和希特勒谈判 单独媾和 Part VI (1988)
So, Mr. Hopkins, regarding the question of a separate peace on which you have asked for my judgment, today such a peace would be a betrayal.[CN] 霍普金斯先生,关于单方面媾和的问题 您曾经希望我做出判断 我要说,在当前情况下 这种媾和无异于背叛 Part VI (1988)
And to forestall any possibility of a separate peace in the east, he has publicly assured Stalin... that the allies are in it to the end.[CN] 而且,为了防止东线出现单方面媾和 他公开向斯大林保证 盟国会坚持到底 Part VI (1988)
Your talk of a separate peace is provocative and naive.[CN] 你关于单方面媾和的观点 是煽动性的和幼稚的 Part VI (1988)
Mossad, KGB, the military-industrial complex and an unholy cabal of Jewish banks.[CN] 摩萨德,克格勃, 军事和工业的媾和, 还有邪恶的犹太银行阴谋家们。 Pawn Sacrifice (2014)
Lenin gave away half of Russia to the Germans in 1917 to make a separate peace.[CN] 列宁为了实现单独媾和 在一九一七年把半个俄国割给了德国 我们可不能让斯大林那么做 Part V (1988)
They are too cocky now to make a decent separate peace.[CN] 现在他们太骄傲了 不可能和我们单方面媾和 Part VII (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top