ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威信扫地

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威信扫地-, *威信扫地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威信扫地[wēi xìn sǎo dì, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ ㄙㄠˇ ㄉㄧˋ, / ] to lose every scrap of reputation, #111,548 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figured my luck kind of ran out after six, but she just happened to knock me off my pedestal.[CN] 我觉得幸运在第六轮之后就用光了 她只是碰巧让我威信扫地 Top 3 Compete (2014)
He knocked the Rock Star off his pedestal and took him to school.[CN] 他让我们的摇滚小星威信扫地,把他打赶回学校去了 Stomp the Yard 2: Homecoming (2010)
There has to be some consequence or I'm gonna lose respect around here and so are you.[CN] 我必须承受一些后果 不然我在这里将威信扫地 你也一样 Long Way Home (2012)
Now, is this treasure truly worth more than your honor?[CN] 值得为这些珍宝威信扫地吗? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Is this treasure truly worth more than your honor?[CN] 值得为这些珍宝威信扫地吗? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top