ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

委員会

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -委員会-, *委員会*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
委員会[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
委員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
委員会を置く[いいんかいをおく, iinkaiwooku] (exp,v5k) to form a committee [Add to Longdo]
委員会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system [Add to Longdo]
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Six members constitute the committee.6人の委員でその委員会を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその委員会を構成する。
This plan has not yet been cleared by the committee.この計画はまだ委員会から認可されていない。
But the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.しかし、ノーベル賞選考委員会は、貧困は世界平和を脅かすものであり、マザー・テレサは貧困と戦っているのだと述べた。
Judy is the only woman on the board.ジュディーはその委員会でただ1人の女性です。
The committee is made up of ten members.その委員会は10人のメンバーで構成されている。
The committee is made up of ten members.その委員会は10名から成っている。
The committee consists of twelve members.その委員会は12人からなる。
The committee consists of four members.その委員会は4人の委員から成る。
The committee consists of seven scholars.その委員会は7人の学者で構成されている。
The committee has something to do with this plan.その委員会はこの計画に関係している。
The committee adopted the plan.その委員会はその提案を採択した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo, Shein![JA] ドン地方政府は諸君の 軍事革命委員会の提案を Tikhiy Don II (1958)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の臨時委員会に 移譲された お前達を含め兵士達は Tikhiy Don (1957)
I propose... to elect from the delegates of our congress a Cossack War Revolutionary Committee![JA] 選出することを 提案する この委員会が今後の闘争を 指揮するものとする Tikhiy Don (1957)
We demand that you relegate power to the War Revolutionary Committee.[JA] 全権の戦時革命委員会への 移譲だ あっさりと言うもんだ Tikhiy Don (1957)
I propose to proclaim our congress the supreme power on the Don![JA] この集会の参加者の中から 戦時革命委員会のメンバーを Tikhiy Don II (1958)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の臨時委員会に 移譲された お前達を含め兵士達は Tikhiy Don II (1958)
Bravo, Shein![JA] ドン地方政府は諸君の 軍事革命委員会の提案を Tikhiy Don (1957)
The leader come here, the rest go straight ahead![JA] 軍時革命委員会の規則を 厳重に守って行え Tikhiy Don (1957)
Who do you think you're talking to, Melekhov?[JA] 裁くのは軍事革命委員会だ 何処かの間抜け野郎じゃない Tikhiy Don (1957)
I propose to proclaim our congress the supreme power on the Don![JA] この集会の参加者の中から 戦時革命委員会のメンバーを Tikhiy Don (1957)
I propose... to elect from the delegates of our congress a Cossack War Revolutionary Committee![JA] 選出することを 提案する この委員会が今後の闘争を 指揮するものとする Tikhiy Don II (1958)
We demand that you relegate power to the War Revolutionary Committee.[JA] 全権の戦時革命委員会への 移譲だ あっさりと言うもんだ Tikhiy Don II (1958)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
委員会[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top