ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

姐姐

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -姐姐-, *姐姐*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姐姐[jiě jie, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄝ˙, ] older sister, #1,917 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your sister...[CN] 你的姐姐... Kissed by Fire (2013)
- It's your sister.[CN] - 是你姐姐 Valar Dohaeris (2013)
Sister?[CN] 姐姐 Tracks (2013)
Hey, sis.[CN] 姐姐 Tracks (2013)
Is that the sort of thing you and your sister go in for, Kingslayer?[CN] 弑君者,你和你姐姐玩过这花样吗? And Now His Watch Is Ended (2013)
This is my sister Meera.[CN] 她是我姐姐,梅拉 Dark Wings, Dark Words (2013)
- YEAH, I CAN'T BELIEVE YOUR SISTER WAS GONNA LET US GO TO THAT.[CN] 是的,我不能相信 姐姐将于今晚去 Self Storage (2013)
Any boy his age who needs his sister to protect him is gonna find himself needing lots of protecting.[CN] 他这个年纪的男孩还需要姐姐保护 以后需要保护的地方可多着呢 Dark Wings, Dark Words (2013)
And my sister.[CN] 还有姐姐 Dark Wings, Dark Words (2013)
Your sister... is alive and well.[CN] 你的姐姐... 安然无恙 Kissed by Fire (2013)
That's Marco's sister;[CN] 这是马可的姐姐; Eenie Meenie Miney Moe (2013)
- Your sister sent me.[CN] - 你姐姐派我来的 Dark Wings, Dark Words (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top