ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妞-, *妞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妞, niū, ㄋㄧㄡ] girl
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 3,200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niū, ㄋㄧㄡ, ] little girl, #4,816 [Add to Longdo]
[yáng niū, ㄧㄤˊ ㄋㄧㄡ, ] young foreign girl [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm goin' down to Gert's.[CN] - 去看一个小 The Whole Town's Talking (1935)
There's nothing I like better than to meet a high-class mama that can snap back at you.[CN] 我最喜欢碰到和我势均力敌的高尚 It Happened One Night (1934)
Well, I play the tuba. - Nice work, toots![CN] 而我则是吹低音喇叭 干得好,小 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
All right, thanks. Hey, brat.[CN] 谢了 嘿 小 It Happened One Night (1934)
If you've gotta have a dame, we can take the Clark girl along.[CN] - 尤其是只为了一个小儿 - 如果您想带上个女人 - 带着那个叫克拉克的儿嘛 The Whole Town's Talking (1935)
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.[CN] 好吧,我们就不抢那个小了, 伙计们,把番茄还给她吧 The Great Dictator (1940)
- Listen.[CN] 听着,小,他本来完全没事 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Oops! Hello, kid. Hey give us a kiss.[CN] 嘿,兒 來,親一個 Applause (1929)
Maybe you love me because I'm an imbecile.[CN] 也许你就爱我是个傻 Design for Living (1933)
Did you mean that? Would you really go?[CN] 小 你真的会去吗 It Happened One Night (1934)
- All right, brat.[CN] -没事 小 It Happened One Night (1934)
And this one... this one is a gift to any man, if she could cook a little better.[CN] 这个小 男人都认为是天生尤物 如果她会炒菜煮饭就会更好 For Whom the Bell Tolls (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top