ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好歹

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好歹-, *好歹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever, #13,642 [Add to Longdo]
不知好歹[bù zhī hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] not know what's good for one, #57,613 [Add to Longdo]
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, / ] unable to tell good from bad; undiscriminating, #85,656 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roark. You really are pushing your luck Padre.[CN] 洛克 你真是不知好歹 Sin City (2005)
I know what's good for me.[CN] 我自己知道好歹 Parineeta (2005)
Yeah, Mom. Didn't you grow up in the '60s? Why are you so uptight?[CN] 妈,好歹你是在60年代,怎么如此保守 The Hills Have Eyes (2006)
It's a way out afterall[CN] 这好歹也算是条路 Everlasting Regret (2005)
Damn![CN] 不知好歹 Rob-B-Hood (2006)
If you could at least answer when I call.[CN] 我喊你的時候 好歹也要吭聲啊 Arthur and the Invisibles (2006)
Because you'd think by the 20th time, I would've found an alternative method or maybe a more effective one.[CN] 好歹第二十次时就该改变方法 换个比较有效的方法啊 The Jacket (2005)
Hurry up. Keep your mouth shut, if you know what's good for you.[CN] 你们要是知道好歹 就闭上嘴 The Wind that Shakes the Barley (2006)
He is the eldest in the family, after all.[CN] 他好歹 也是这个家的长辈。 My Father and My Son (2005)
Animals.[CN] 不知好歹 American Pie Presents: Band Camp (2005)
Screw them, dude. They're gonna freak out when they see the video.[CN] 别管他们,等他们看到录影带 就知道好歹 American Pie Presents: Band Camp (2005)
I know a bit of magic myself.[CN] 好歹我也算是巫师的门人 Tales from Earthsea (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top