ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奏效

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奏效-, *奏效*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奏效[zòu xiào, ㄗㄡˋ ㄒㄧㄠˋ, ] to show results; effective, #19,164 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's worked before.[CN] 这招之前奏效 The 10th Victim (1965)
Heart pills! I didn't think this scheme of yours would work, Francie.[CN] 还以为此计行不通,但结果奏效 To Catch a Thief (1955)
It was a foul, foul operation, but it paid off.[CN] 这是个肮脏,极其肮脏的行动, 但奏效 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
The gang-up didn't work. You went to the principal with a story about race prejudice.[CN] 群体袭击不奏效,你又跑去 校长那,告诉了他一个种族歧视的故事 Blackboard Jungle (1955)
It'll be just her word against mine.[CN] 她的一面之词没有奏效 The Hidden Room (1949)
You were the one who had their strategy all worked out.[CN] 是你让他们的策略 全部奏效 For a Few Dollars More (1965)
Lieutenant, this done it.[CN] 中尉,这奏效 Still Valley (1961)
- Dude, it's gonna work, so help me.[CN] - 督德,这开始奏效了,帮帮我 Pocketful of Miracles (1961)
Do you still think that prayers pay off, Cambreau?[CN] Do you still think that prayers pay off, Cambreau? 你还认为那些祈祷奏效吗,坎布鲁? Strange Cargo (1940)
It worked.[CN] 奏效 Underworld U.S.A. (1961)
My formula works on chickens and Randolph's turtle but I don't know about humans.[CN] 我的配方在鸡和伦道夫乌龟身上奏效了 但我不知道对人怎么样 Bye Bye Birdie (1963)
- I'll do my best, but it may not work. - What is the formula?[CN] 一我只能尽力,但也许不能奏效 一配方是什么? Blithe Spirit (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top