ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天妇罗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天妇罗-, *天妇罗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天妇罗[tiān fù luō, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄛ, / ] tempura; deep-fried cooking [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not sure about tempura in the morning. Is it okay?[CN] 我不确定早餐吃天妇罗可以吗? The Machine Girl (2008)
Says tempura's all he wants to talk about.[CN] 他只想聊天妇罗 Still Walking (2008)
She tells the same story every time she makes tempura.[CN] 她每次炸天妇罗 都要讲这个故事 Still Walking (2008)
Give me the Grand tempura noodles.[CN] 喂 老板! 再来一份特级天妇罗 Kitaro (2007)
- Tempura.[CN] 天妇罗 The Insider (1999)
The next day was corn tempura.[CN] 隔天我做好玉米天妇罗 Still Walking (2008)
Tempura?[CN] 天妇罗炸虾 Ichi the Killer (2001)
You eat this in tempura![CN] 这个可以用来做天妇罗 A Gentle Breeze in the Village (2007)
I'm going to simmer some of the dried taro stems you like.[CN] 我去做些天妇罗 Love and Honor (2006)
I'll have the dumplings and the shiitake-mushroom tempura.[CN] 我要一客烧卖和香菇天妇罗 Oceans (1998)
Such tasty tempura.[CN] 非常美味的天妇罗 The Machine Girl (2008)
Oh, for a fried lobster and a bottle of cold beer.[CN] 真想吃一份天妇罗 然后喝一大口冰啤酒 Floating Weeds (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top