ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大蒜

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大蒜-, *大蒜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大蒜[dà suàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ, ] garlic, #12,874 [Add to Longdo]
大蒜炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
大蒜碾碎器[dà suàn niǎn suì qì, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, ] garlic press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大蒜;蒜;葫[にんにく, ninniku] (n) garlic (edible plant, Allium sativum) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a touch of garlic and mozzarella, there's nothing like it.[CN] 加上大蒜和干酪,简直独一无二 The House on Telegraph Hill (1951)
Silver bullets and cloves of garlic.[CN] 银弹和大蒜瓣 Silver bullets and cloves of garlic. Dracula A.D. 1972 (1972)
You know, silly tales about ghosts chased away by garlic... and vampires shrinking from crosses... and running water and daylight.[CN] 你知道那些傻传说 大蒜驱鬼... 吸血鬼躲避十字架... 和流水和阳光 Daughters of Darkness (1971)
Garlic. I'll be all right in a minute.[CN] 是大蒜 我呆会就会好的了 The Lady Vanishes (1938)
"I had onions at lunch, I had garlic dressing at dinner.[CN] 我午餐吃了洋葱 晚餐吃了大蒜 The Seven Year Itch (1955)
I had garlic dressing at dinner.[CN] 晚餐吃了大蒜 The Seven Year Itch (1955)
Silver bullets are impractical, and garlic is not 100% reliable... but it is true to say that the monster abhors silver... silver of any kind, especially, for instance, a silver-bladed knife.[CN] 银弹不切实际 大蒜不十足可靠 Silver bullets are impractical, and garlic is not 100% reliable... 但妖物畏银所言不虚 but it is true to say that the monster abhors silver... 畏惧任何银 特别是举例说 银匕首 silver of any kind, especially, for instance, a silver Dracula A.D. 1972 (1972)
Garlic.[CN] 大蒜 Dracula: Dead and Loving It (1995)
"One clove of garlic."[CN] "一瓣大蒜" John and Mary (1969)
- Do you mind a bit of garlic?[CN] 加些大蒜 Adam's Rib (1949)
But I still like the smell of garlic and red wine.[CN] 但是我仍然喜欢大蒜和红酒的味道 House of Strangers (1949)
I don't like this. It has lots of garlic.[CN] 我不喜欢吃这个 有很多大蒜 The Castle of Purity (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top