ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大日

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大日-, *大日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大日如来[Dà rì rú lái, ㄉㄚˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] Vairocana, Buddha of supreme enlightenment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大日[だいにち, dainichi] (n) Mahavairocana (Tathagata); Great Sun; Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism [Add to Longdo]
大日孁貴[おおひるめのむち, oohirumenomuchi] (n) (See 天照大神) Sun Goddess; Amaterasu Oomikami [Add to Longdo]
大日[だいにちきょう, dainichikyou] (n) (abbr) Mahavairocana Sutra [Add to Longdo]
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]
大日本帝国[だいにっぽんていこく, dainipponteikoku] (n) Empire of Japan (Japan's official name under the Meiji Constitution) [Add to Longdo]
大日本帝国憲法;大日本帝國憲法[だいにっぽんていこくけんぽう, dainipponteikokukenpou] (n) Meiji Constitution (Constitution of the Empire of Japan) [Add to Longdo]
大日本帝国陸軍[だいにっぽんていこくりくぐん, dainipponteikokurikugun] (n) (obs) the Imperial Japanese Army [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, Set... shall be your one true king.[CN] 看來今天確實是家族的大日 Gods of Egypt (2016)
And why should I say anything to anyone, when I've done absolutely nothing wrong?[CN] 这是你自己制造的"大日照" This is a "catastroFuck" of your own making! A Donation to the Struggle (2016)
This is my wife.[CN] 大日本帝国队军少尉 和真英人 The Last Princess (2016)
And shall I show you their Dainichi?[JA] あなた達に彼らの大日を 見せようと Silence (2016)
Our empire does not possess such a device.[JA] 我が大日本帝国は こんな兵器を持ってない Fallout (2016)
The site of the test is the Bikini Atoll in the Marshall Islands, deep inside the territory of the Japanese Empire.[JA] 実験場所はビキニ環礁です マーシャル諸島の 大日本帝国の領土の奥深くの Fallout (2016)
The one who sleep above is... Oohinata Junichi. 19 years old...always sleeping during daytime.[JA] 上で寝てんのが大日向順ー 19歳 昼間いつ見ても寝てるけ ど まあ 気にしなくていいからねー Namida no hennyûshiki (2003)
"Dainichi," he was told.[JA] "大日"と言った Silence (2016)
Have you thought about what you want?[CN] So, today is the big day. 所以,今天是个大日 Nine Lives (2016)
Children who should go to school are also enslaved.[CN] 出去吧 下面为了给大日本帝国天皇陛下辛苦劳作的朝鲜劳动者 进行特别演说 The Last Princess (2016)
I'm sorry.[CN] 就你这德行 还是大日本帝国的警察吗? The Age of Shadows (2016)
The Empire did not assassinate your Führer.[JA] 大日本帝国は あなたの総統を暗殺していない Fallout (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top