ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大山

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大山-, *大山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] Dashan, Canadian celebrity in China, #12,900 [Add to Longdo]
大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat; to chew the fat, #82,262 [Add to Longdo]
大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat (1980s Beijing slang); to chew the fat, #400,489 [Add to Longdo]
大山谷州立大学[Dà shān gǔ zhōu lì dà xué, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄍㄨˇ ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Grand Valley State University (Michigan), USA [Add to Longdo]
大山[dà shān māo, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄇㄠ, / ] Lynx rufus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大山[たいざん, taizan] (n) great mountain; (P) [Add to Longdo]
大山[おおやまねこ, ooyamaneko] (n) lynx [Add to Longdo]
大山鳴動して鼠一匹;泰山鳴動して鼠一匹;大山鳴動してねずみ一匹[たいざんめいどうしてねずみいっぴき, taizanmeidoushitenezumiippiki] (exp) much ado about nothing; The mountains have brought forth a mouse (Aesop) [Add to Longdo]
大山椒魚[おおさんしょううお;オオサンショウウオ, oosanshouuo ; oosanshouuo] (n) (uk) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mountains have brought forth a mouse.大山鳴動してねずみ一匹。
Everybody was so up in arms but it seems they got all panicky about nothing.大騒ぎした割には、大山鳴動して鼠一匹ということになったようだね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must win this battle, no matter what.[CN] 大山任重道远 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
The mountain's waiting for the right guy to discover and take her treasure.[CN] 大山等着人们去发现 去带走她的财宝 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Goodbye, mountain, and thanks.[CN] 再见了 大山 谢谢 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Even mountains would surrender[CN] 连大山都会屈服 Quai des Orfèvres (1947)
I believe our army, under Commander Oyama, will fight their best to the final victory.[CN] 是孤注一掷的决战 我相信在大山总司令领导下 我军上下一定会齐心合力 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt further that two mountains collapsed and buried you![CN] 啊,我的夫君,請不要離開我 我昨晚還夢見,兩座大山向你坍塌 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It's a relief to find someone who still has some sense of discipline left.[CN] 我希望我现在大山中间... The Young Lions (1958)
Against probably 367,000 Russians.[CN] 我方大山总司令官麾下 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Doraemon's voice-over actress changed?[JA] ドラえもんの声 大山のぶ代じゃ なくなっちゃったんだ Honey & Clover (2006)
I... thank you on behalf of our troops.[CN] 让我代表大山全军上下 谢谢你们 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
In the six years I've lived here, I've grown to love the country, especially the mountains.[CN] 我在这住了6年 我爱这个国家 特别是那些大山 The Lady Vanishes (1938)
If not for him, we wouldn't have walked away from that mountain.[CN] 要不是他 我们可能都不会活着走出这大山 The Treasure of the Sierra Madre (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top