ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外接

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外接-, *外接*
Japanese-English: EDICT Dictionary
外接[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) {geom} circumscription [Add to Longdo]
外接[がいせつえん, gaisetsuen] (n) circumscribed circle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's got an internal battery that'll pick up once the belt battery dies.[CN] 有内建电池 没电时带状电池会继续供电 "外接电池匣" Crank: High Voltage (2009)
And wide receiver, yeah.[CN] - 外接手也打過 Invasion (2009)
All right, first string cover those wideouts.[CN] 好啦 第一阵容搞定那些外接 Sarcastaball (2012)
Palm Grove wide receiver.[CN] Palm Grove的橄榄球外接员 (橄榄球中特别去接传球的人) Mucked Up (2010)
When Tu gots the news he'll come to the toll bar.[CN] 杜清头脑简单 个性冲动 听到消息 一定马上会调派六虎将到关外接 Shao Lin men (1976)
I'm in need of an external lithium battery belt... for an Avicor Total Artificial Heart.[CN] 我需要外接锂电池传送带 连结艾维克全人工心脏 Crank: High Voltage (2009)
You're always with the babies out the windows.[CN] 你就是在窗外接小孩的人 Meadowlands (1999)
Pick me up in 10 minutes outside the guest house, in a cycle rikshaw okay.[CN] 10分钟后在宾馆外接我,人力车那里 Mere Brother Ki Dulhan (2011)
Cody plays wide receiver for his high school team.[CN] Cody在高中校队里当外接 Red Rum (2009)
He often came to fetch me outside the factory.[CN] 他过去常常在工厂外接 Strange Gardens (2003)
Go to the toll bar.[CN] 你们马上出发,到东门外接应是 Shao Lin men (1976)
Two coils, there's one internal, one external that transmit the, uh, magnetic force across the skin without piercing the surface.[CN] "无线能量传输,内建控制器" 两条线圈 "无线能量传输,内建控制器" 一条内建,一条外接 表皮不用穿洞就能... Crank: High Voltage (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top