ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

复兴

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -复兴-, *复兴*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复兴[fù xīng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] to revive; to rejuvenate, #10,588 [Add to Longdo]
文艺复兴[Wén yì fù xīng, ㄨㄣˊ ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] the Renaissance, #28,553 [Add to Longdo]
复兴[Fù xīng mén, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄇㄣˊ, / ] Fuxingmen neighborhood of Beijing, #72,324 [Add to Longdo]
复兴[Fù xīng xiāng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Fuhsing (village in Taiwan), #160,412 [Add to Longdo]
复兴时代[Fù xīng shí dài, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Renaissance [Add to Longdo]
复兴[Fù xīng dǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄤˇ, / ] Baath Party [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came to see you at your revival tent, January '95.[CN] 我去过你复兴教会的帐篷 九五年一月的时候 I came to see you at your revival tent, January '95. Haunted Houses (2014)
Right up there with the Renaissance.[CN] 直到有与文艺复兴 America: Imagine the World Without Her (2014)
Revival Ministry.[CN] 复兴牧师 Revival Ministry. The Locked Room (2014)
And I think you'll find I'm quite the Renaissance Man.[CN] 而且我相信你会发现 我对文艺复兴颇有研究。 Fishing (2014)
"It's Gothic style highlighted with Renaissance details."[CN] 哥德式建筑 以文艺复兴时期的细节做为强调 Devil's Due (2014)
Welcome to the financial renaissance.[CN] 欢迎来到"金融复兴". The Rise and Rise of Bitcoin (2014)
That is an authentic flail I won at the Renaissance fair.[CN] 这是我在文艺复兴展会 赢来的真正的连枷 Vesuvius (2014)
Why'd you quit the revival, hmm?[CN] 你为什么退出了复兴教会? Why'd you quit the revival, hmm? Haunted Houses (2014)
Nothing flattering - he depicted himself as a simple guard asleep at his post.[CN] 皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡 意大利文艺复兴初期画家 代表作《基督复活》 并不是为了谄媚 他把自己画进画中 那个背靠幕墙睡着的卫兵 Sakizuke (2014)
My coin collection, My chain-mail corset from the renaissance faire.[CN] 还有我的硬币收藏 文艺复兴节上的铠甲胸衣 How Your Mother Met Me (2014)
Seventeen years ago, that old revival church said a tall man with scars came through.[CN] 有三个人说看到过一个脸上有疤的人去过复兴教会那边 Seventeen years ago, that old revival church said a tall man with scars came through. After You've Gone (2014)
Basically, we're dedicated to the preservation and rejuvenation of the Lower East Side.[CN] 基本上,我们致力于 到的保存 与复兴 东城。 The Cobbler (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top