ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

声聞

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -声聞-, *声聞*
Japanese-English: EDICT Dictionary
声聞[しょうもん, shoumon] (n) (1) sravaka (disciple of Buddha); (2) adherent of Hinayana Buddhism [Add to Longdo]
声聞[しょうもんそう, shoumonsou] (n) (arch) Hinayana monk [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard her voice for the first time today on the phone.[JA] 今日初めて 電話で声聞いた Until the Lights Come Back (2005)
And all that gunfire, more walkers could've heard it.[JA] 他のウォーカーに 銃声聞かれたかも Nebraska (2012)
"If I were dead and buried and I heard your voice,"[JA] "この身は死すとも そなたの声聞かば Roman Holiday (1953)
You sick of hearing my voice?[JA] 私の声聞くとキモい? Super Powers (2015)
You haven't heard her voice in two years, Jack.[JA] 2年間 声聞いてないだろ Entrée (2013)
I heard it.[JA] (静流) 声聞こえた Heavenly Forest (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top