Search result for

壮族

(5 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壮族-, *壮族*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 壮族 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *壮族*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
チワン族;壮族[チワンぞく, chiwan zoku] (n) Zhuang (Chinese ethnic minority group); Chuang [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮族[Zhuàng zú, ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ, / ] Zhuang [Add to Longdo]
广西壮族自治区[Guǎng xī Zhuàng zú zì zhì qū, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 广西 / 西] Guangxi Zhuang autonomous region in south China, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁 [Add to Longdo]
连山壮族瑶族自治县[Lián shān Zhuàng zú Yáo zú zì zhì xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lianshan Zhuang and Yao autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top