ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

埃及

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -埃及-, *埃及*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃及[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, ] Egypt, #5,869 [Add to Longdo]
埃及[Chū āi jí jì, ㄔㄨ ㄞ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] Exodus; the second book of Moses, #114,745 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
埃及[えじぷと;エジプト(P);エジブト, ejiputo ; ejiputo (P); ejibuto] (n,adj-no) (uk) Egypt; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't come to dig in Egypt for medals.[CN] 我们不是为了勋章而来埃及到处挖的 The Mummy (1932)
Always spends his winters here. Authority on Egyptian occult.[CN] 总是在这里度过他的冬天 专门研究埃及神秘学 The Mummy (1932)
They were the secret virgins of Isis.[CN] 他们是伊希斯(古埃及司生育和繁殖的女神) 的秘密处女祭司 The Mummy (1932)
The real Egypt.[CN] 真正的埃及 The Mummy (1932)
- You're partly Egyptian, aren't you?[CN] - 你有埃及人的血统, 是吗? The Mummy (1932)
We Egyptians are not permitted to dig up our ancient dead.[CN] 我们埃及人是不允许挖掘古代死者的陵寝的. The Mummy (1932)
Come out under the stars of Egypt.[CN] 出来,让我们站在埃及的星空下 The Mummy (1932)
The language of ancient Egypt. Not heard on this earth for 2000 years.[CN] 古埃及的语言 在这片土地上已经有2000年没人听到过了 The Mummy (1932)
Her father's governor of the Sudan. English, of course. Her mother, Egyptian.[CN] 他的父亲是苏丹的总督 当然是英国人,她的母亲是埃及 The Mummy (1932)
Permit me to present you with the most sensational find since that of Tutankhamen.[CN] 请允许我送给您 自图坦卡蒙(埃及第18代王朝法老)以后 最激动人心的发现 The Mummy (1932)
But when the best excavator England has turned out, a man who loved Egypt, said he'd never come back here, that meant something.[CN] 但当全英格兰最好的的发掘者洗手不干 那样一个深爱着埃及的人 说他永远不回来这里 就一定意味着什么 The Mummy (1932)
The gods of Egypt still live in these hills, in their ruined temples.[CN] 埃及众神还生活在这群山之中 在他们的神庙的废墟里 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top