ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

地缘

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地缘-, *地缘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地缘[dì yuán, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] regional, #18,774 [Add to Longdo]
地缘战略[dì yuán zhàn, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ ㄓㄢˋlu:e4, / ] geostrategic [Add to Longdo]
地缘政治学[dì yuán zhèng zhì xué, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] geopolitics [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And before long, the Atlantic world has become the new economic, therefore cultural, therefore political, therefore military leader, and will utterly dominate global geopolitics from that moment to this.[CN] 过了不久,大西洋世界便成了新领袖, 无论是经济上, 文化上,政治上,以至军事上, 直到今天, 它依然支配着全世界的地缘政治. History of the World in 2 Hours (2011)
An all-purpose peace-keeping vessel, the Yellowjacket can manage any conflict on the geopolitical landscape completely unseen.[CN] 全能的维持和平装备... "黄蜂战衣"能应付 任何地缘政治引发的冲突... 完全隐密 Ant-Man (2015)
Despite the American-backed government, the geopolitical reality of Afghanistan is that it's defined by ethnic rivalries.[CN] 尽管美国支持其政府 在地缘政治学上 阿富汗 还是处于种族斗争状态 Firebomb (2003)
This is geopolitics, it's not couples therapy.[CN] 这是地缘政治, 这不是夫妻治疗。 Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
There's nothing geopolitically correct about my analysis.[CN] 我想我的分析在地缘政治学上不一定正确 Firebomb (2003)
- Okay. How many fingers am I holding up?[CN] 如果你觉得和一名叫斯维特拉娜的模特 聊地缘政治学算开心 那就没错 非常开心 Skin in the Game (2017)
TV anchor: ...economic growth here at home and geopolitical turmoil weighed on the broad averages.[CN] 一触即破 国内经济下滑加上地缘政治混乱... Arbitrage (2012)
Multinationals, and so on...[CN] 地缘政治、多民族国家,等等... Multinationals, and so on... April Captains (2000)
Graduated this year. Majored in geopolitics. Minor in tech studies.[CN] 今年毕业的,主修地缘政治学 Transformers: Dark of the Moon (2011)
was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century.[CN] (俄罗斯领导人弗拉基米尔普京认为) (苏联的解体是20世纪地缘政治上的最大灾难) 5 Days of War (2011)
Geo, are you working here or what?[CN] 地缘,你在这里工作还是什么? Home Invasion (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top